Search

AYI Classes: คลาสเรียน AYI มีอะไรบ้าง?

AYI APR 05 01

AYI หรือ Applied Yoga Integration เป็นคลาสปรับพื้นฐานและพัฒนาร่างกาย ที่จะทำให้เราได้รับแนวทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึกโยคะ การออกกำลังกาย รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นไปที่ 4 กลุ่มคลาสหลัก ได้แก่ Fundamental & Conditioning, Strengthening, Stretching & Mobility และ Restorative ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกมือใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้ว คลาส AYI ก็สามารถปรับการฝึกให้เหมาะกับความต้องการของเราและช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการฝึกร่างกายได้

Fundamental & Conditioning:
AYI APR 05 02

กลุ่มคลาส Fundamental & Conditioning เป็นการปรับพื้นฐานร่างกาย ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงสำหรับการฝึกโยคะและการออกกำลังกายทั่วไป ช่วยให้เรารู้จักการใช้ร่างกายอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชดเชย (Compensate) ซึ่งจะป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมต่างๆ … ...