Search

Celebrating International Yoga Day: Honoring Unity, Wellness, and Inner Peace

วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี ชาวโยคะทั่วทุกมุมโลกจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันโยคะสากล หรือ International Yoga Day วันพิเศษนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสามัคคี และความเชื่อมโยงของโยคะที่กล่าวได้ว่าเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมสุขภาพ สติ และความสงบภายใน

ความสำคัญของวันโยคะสากล:

วันโยคะสากลเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงถึงความเป็นสากล และความเกี่ยวข้องของโยคะในฐานะการฝึกแบบองค์รวม โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่ลึกซึ้งของโยคะในการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณสำหรับบุคคลทุกวัยและทุกระดับความสามารถในการฝึก การเฉลิมฉลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ฝึกโยคะ และศักยภาพในการสร้างโลกที่กลมเกลียวบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ ความมีสติ และความสามัคคี

ต้นกำเนิดของวันโยคะสากล:

แนวคิดในการอุทิศวันใดวันหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่โยคะเกิดขึ้นใน ปี 2014 เมื่อองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากล คำประกาศนี้ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีอินเดีย Shri Narendra Modi และได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

วันที่ 21 มิถุนายนได้รับเลือกเนื่องจากเป็นวันครีษมายัน ซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีในซีกโลกเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากความมืดสู่แสงสว่าง ทั้งตามตัวอักษรและเชิงสัญลักษณ์

พลังการเปลี่ยนแปลงของโยคะ:
  • สุขภาวะทางร่างกาย: การฝึกโยคะเป็นประจำช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความสมดุล ช่วยส่งเสริมบุคลิกท่าทางให้ดีขึ้น เพิ่มการทำงานของระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มพลังโดยรวม โยคะอาสนะ (ท่าต่างๆ) ยังช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง และปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

  • สุขภาพจิตและอารมณ์: โยคะส่งเสริมการมีสติ ฝึกการหายใจลึกๆ และเทคนิคการผ่อนคลายที่จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ปลูกฝังความตระหนักรู้ในตนเอง ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และความคิดเชิงบวก การฝึกโยคะเป็นประจำช่วยเพิ่มความมั่นคงของจิตใจ มีสมาธิ และส่งเสริมความรู้สึกสงบจากภายใน

  • การเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ: โยคะเป็นเส้นทางสำหรับบุคคลที่ต้องการเชื่อมโยงกับตัวตนภายในและสำรวจจิตวิญญาณ ด้วยการทำสมาธิ การสวดมนต์ และการทบทวนตนเอง ผู้ฝึกสามารถเข้าถึงจิตสำนึกในระดับที่ลึกขึ้นและสัมผัสกับความรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างลึกซึ้ง

  • เอกภาพและความเห็นอกเห็นใจ: รากศัพท์ของ Yoga มาจาก ‘Yog’ ที่หมายถึง Unity หรือเอกภาพ ฉะนั้นแล้วโยคะจึงส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและการไม่แบ่งแยก อยู่เหนือขอบเขตทางวัฒนธรรม ศาสนา และสังคม ส่งเสริมผู้ฝึกให้มีความเห็นอกเห็นใจ ความกรุณา และการยอมรับต่อตนเองและผู้อื่น วันโยคะสากลเป็นเครื่องเตือนใจถึงความพยายามร่วมกันในการสร้างโลกที่สงบสุขและปรองดองกันมากขึ้น

วันโยคะสากลทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของโยคะในการส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี และความสงบภายใน เป็นการเฉลิมฉลองชุมชนโยคะทั่วโลก และความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อบุคคลและสังคม เมื่อเราให้เกียรติวันพิเศษนี้ ขอให้เราน้อมรับแก่นแท้ของโยคะ ทั้งในและนอกเสื่อ ด้วยการปลูกฝังสติ ความเห็นอกเห็นใจ และความสามัคคีในชีวิตประจำวันของเรา เราร่วมกันสร้างโลกที่กลมเกลียวกันมากขึ้น ลมหายใจเดียวและท่าเดียวในแต่ละครั้ง