<strong>วิถีแห่งโยคะ <br>8 Limbs of yoga</strong>

Colorful Benefit Of Hatha Yoga Abstract List Instagram Story 1200 × 628px 1

กว่า 2,000 ปีก่อนโน้น ‘ปตัญจลี (Patanjali)’ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งโยคะ เจ้าของคัมภีร์ศาสตร์แห่งโยคะ ‘Yoga Sutra’ ได้รวบรวมเอาหลักปฏิบัติที่จะช่วยนำทางผู้ที่แสวงหาการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณด้วยการฝึกโยคะไว้ด้วยกัน 8 ประการ

8 Limbs of yoga หรือ Ashtanga Yoga

Ashtanga มาจาก ‘Ashta’ = 8 และ Anga = Limb มีความหมายโดยรวมว่า 8 สาขา

หากเปรียบโยคะเป็นร่างกาย ก็จะมีอวัยวะทั้งหมด 8 อวัยวะ หรือหากเปรียบเป็นต้นไม้ หลักทั้ง 8 นี้ก็เปรียบได้ว่าเป็นกิ่งก้านหลักที่จะแตกสาขาออกไป ซึ่งหลายคนถือว่าหลักปฏิบัตินี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง… ...

Pranayama : ปราณยมะกับโยคะ

Pranayama ปราณยมะกับโยคะ 01

ลมหายใจมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและอารมณ์ การฝึกลมหายใจจึงจำเป็นเท่าๆ กับการออกกำลังกาย เช่นกันในทางโยคะที่การฝึกฝนไม่ใช่การฝึกอาสนะเท่านั้น เพราะปราณหรือการหายใจแบบโยคีเป็นเพียงหนึ่งในวิถีแห่งโยคะ 8 ประการ (มรรค 8) ที่ต้องฝึกฝนเท่านั้น

Eight Limbs of Yoga : วิถีแห่งโยคะ

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจตามวิถีแห่งโยคะของ Patanjali กูรูแห่งศาสตร์โยคะ มีด้วยกัน 8 สาขาหรือ 8 ประการด้วยกัน ได้แก่

  • ยมะ (Yama) Universal Morality การละเว้น
  • นิยมะ (Niyama) Personal Observances วินัย หรือข้อควรปฏิบัติ
  • อาสนะ (Asana) Body Postures
...