Pranayama : ปราณยมะกับโยคะ

Pranayama ปราณยมะกับโยคะ 01

ลมหายใจมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและอารมณ์ การฝึกลมหายใจจึงจำเป็นเท่าๆ กับการออกกำลังกาย เช่นกันในทางโยคะที่การฝึกฝนไม่ใช่การฝึกอาสนะเท่านั้น เพราะปราณหรือการหายใจแบบโยคีเป็นเพียงหนึ่งในวิถีแห่งโยคะ 8 ประการ (มรรค 8) ที่ต้องฝึกฝนเท่านั้น

Eight Limbs of Yoga : วิถีแห่งโยคะ

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจตามวิถีแห่งโยคะของ Patanjali กูรูแห่งศาสตร์โยคะ มีด้วยกัน 8 สาขาหรือ 8 ประการด้วยกัน ได้แก่

  • ยมะ (Yama) Universal Morality การละเว้น
  • นิยมะ (Niyama) Personal Observances วินัย หรือข้อควรปฏิบัติ
  • อาสนะ (Asana) Body Postures
...